Preskočit na obsah

Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument reflektuje nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a všetkými druhmi rádioaktívnych odpadov (RAO) v SR, vrátane inštitucionálnych ako aj s nepoužívanými žiaričmi, vo všetkých fázach nakladania s nimi, od ich produkcie až po ich bezpečné uloženie v úložisku. Zaoberá sa jadrovými zariadeniami z pohľadu ich vyraďovania s cieľom uvoľnenia lokalít zohľadňujúc vzájomné väzby a súvislosti pri súčasnom špecifikovaní krátkodobých a dlhodobých potrieb, úloh a dielčích i strategických cieľov pre obdobie rokov 2022 až 2030 s výhľadom na ďalšie obdobie. Strategický dokument pozostáva z troch hlavných častí/sekcií: 1. vnútroštátna politika; 2. právny, regulačný a organizačný rámec; 3. vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Národný jadrový fond Slovenskej republiky, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 30865433
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.05.2023
  Oznámenie
  15.05.2023
  Text strategického dokumentu
  15.05.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  08.08.2023
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  08.08.2023