Viacpodlažné parkovisko

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je výstavba nového viacpodlažného parkoviska na sídlisku Juh II v Poprade. Vybudovaných bude 109 stojísk.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Mesto Poprad
 • IČO Navrhovateľa: 00326470
 • Povoľujúci orgán: Mesto Vysoké Tatry
  OkÚ Poprad, OSŽP, ŠVS
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.