Preskočit na obsah

Veterný park Myjava - lokalita Ostrý vrch

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Uvedenie veternej elektrárne do prevádzky spolu s realizáciou káblového vedenia zo vstupnej stanica veternej elektrárne až do existujúcej siete vzdušného elektrického vedenia.
 • Dotknutá obec: Vrbovce (okres: Myjava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Green Energy Slovakia s.r.o. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35780711
 • Povoľujúci orgán: OÚ Myjava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekojet spol. s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  19.05.2003