Preskočit na obsah

VEĽKÁ LÚKA - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V POVODí TOKU LUKAVICA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Úprava odtokových pomerov v povodí toku Lukavica za účelom zvýšenia ochrany obce Veľká Lúka pred povodňami
 • Dotknutá obec: Sliač, Veľká Lúka, Lukavica (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, Odštepný závod Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 3602204703
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 35, 960 01 Zvolen
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.04.2020
  Text zámeru
  03.04.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.06.2020

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.09.2023