Preskočit na obsah

VE Čunovo II

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je energetické dovyužitie dotačných prietokov prepúšťaných cez stupeň Čunovo a to vybudovaním vodnej elektrárne Čunovo II, ktorá bude priamo priestorovo a prevádzkovo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Čunovo (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00156752
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Rusovce, spoločný stavebný úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.11.2021
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  24.11.2021
  24.11.2021
  24.11.2021
  24.11.2021
  24.11.2021
  24.11.2021