Valaská Belá - ČOV a kanalizácia

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie zberu splaškových vôd a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd.
 • Dotknutá obec: Valaská Belá (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obecný úrad Valaská Belá
 • IČO Navrhovateľa: 00318531
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.