Vajnorská, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Reštrukturalizácia bývalého priemyselného areálu, na polyfunkčný objekt, ktorého hlavnou náplňou bude trvalé a prechodné bývanie a občianska vybavenosť.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: RV Development 1 s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50158929
 • Povoľujúci orgán: M.č. Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 BA
  Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o ž.p., odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 BA
  Okresný úrad BA, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova, 832 05 BA
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.