Preskočit na obsah

V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom V. etapy je vyraďovanie reaktora, zostávajúcich pôvodných zariadení inštalovaných na prevádzku JE A1 v objektoch budovy reaktora, medzistrojovne a strojovne JE A1 a nakladanie s rádioaktívnym a nerádioaktívnym odpadom z prevádzky a vyraďovania JE A1, vyraďovanie pôvodných technológií a priestorov hlavného výrobného bloku JE A1 mimo kontrolovaného pásma, vrátane súvisiacich činností nevyhnutných na zabezpečenie priebehu procesu vyraďovania.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Pečeňady, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
 • IČO Navrhovateľa: 35946024
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky;
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.09.2022
  Spracovateľ zámeru VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava
  Text zámeru
  28.09.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.03.2023