Preskočit na obsah

Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač, 10/2017

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom, pre ktorý je Územný plán zóny Zečák, BA - Lamač spracovaný je potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a fukčného využívania pozemkov a stavieb ako aj verejného dopravného a technického vybavenia, ktoré sú stanovené v Územnom pláne hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov pre urbanizovaný priestor mesta a získanie komplexnej dokumentácie pre stanovenie optimálneho rozvoja územia, ktorá zabezpečí súlad všetkých zložiek ŽP, priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich ŽP a aj ekologickú stabilitu v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovaním potenciálnych prejavov klimatickej zmeny.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač
 • IČO Obstarávateľa: 00603414
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.12.2017
  Oznámenie
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  01.12.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  27.06.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  27.08.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  05.08.2021
  Spracovateľ správy o hodnotení doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.
  Text správy o hodnotení
  05.08.2021
  Verejné prerokovanie Športová hala Na Barine 15/A, Bratislava - Lamač 09.09.2021 o 16:00