Preskočit na obsah

Územný plán zóny Senec – Margovo pole

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom činnosti je posúdenie Územného plánu zóny – Margovo pole, v rámci ktorého sa uvažuje s realizáciou komplexného obytného súboru s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou ako aj so sociálnou infraštruktúrou v lokalite Margovo pole na výmere 38,2455 ha.
 • Dotknutá obec: Senec, Veľký Biel (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Senec Development, s.r.o, Koceľova 8, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 52423026
 • Povoľujúci orgán: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec
  Okresný úrad Senec, životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.06.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT-enviro, a.s.
  Text zámeru
  01.06.2022
  01.06.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  22.12.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  28.03.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOCONSULT-enviro, a.s.
  Text správy o hodnotení
  28.03.2023
  28.03.2023

  Verejné prerokovanie

  v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie č.8,903 01 Senec 11.05.2023 o 14:00