Preskočit na obsah

Územný plán zóny Obytná zóna – Domino II

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom celkového rozvoja riešeného územia vymedzenom Územným plánom HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov, je vytvorenie obytnej zóny pod názvom „Domino II“ poskytujúcej záujemcom o bývanie v rodinných a bytových domoch kvalitné obytné prostredie, vybavené komplexnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, ktorého riešenie bude zodpovedať výhľadovým zámerom Mesta Košice na komplexné riešenie širšieho územia, definovaného ÚPN HSA Košice v znení zmien a doplnkov a rozsahom overovacej štúdie „Domino II“, pri zachovaní všetkých väzieb navrhovaného riešenia na miestne biocentrum „Jazierko na Hlinisku (Pľuvátko) a okolie“.
 • Dotknutá obec: Košice - Západ (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Mesto Košice
 • IČO Obstarávateľa: 00691135
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.01.2022
  Oznámenie
  28.01.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  21.02.2022