Územný plán zóny IBV Terasy - Zmeny a doplnky č. 4

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Podrobné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia časti zóny so zástavbou rodinných domov v rozsahu zmeny parcelácie určenej v súčasnosti platným regulačným výkresom. Cieľom je zosúladenie podrobných regulatívov zástavby lokality v súlade s platným ÚP mesta a s investičným zámerom súkromných investorov.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: mesto Prievidza
 • IČO Obstarávateľa: 00318442
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.07.2020
  Oznámenie
  03.07.2020
  03.07.2020