Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja bude riešiť priestorové limity a záväzné regulatívy pre umiestnenie aktivít podporujúcich rozvoj zamestnanosti a zachovania životných podmienok pre všetky skupiny obyvateľov. Bude obsahovať návrhy urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania, základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady regiónu a návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území. V územnoplánovacej dokumentácii sa zároveň vytvorí priestor pre vznik nových aktivít. Cieľom strategického dokumentu je z pohľadu nástrojov územnoplánovacej politiky čo najlepšie prispieť k rozvoju hospodárskej a sociálnej oblasti spoločnosti v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  10.06.2020
  Oznámenie
  10.06.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  07.07.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  07.07.2020
  07.07.2020