Preskočit na obsah

Územný plán obec Nový Tekov“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavné ciele obstarania a vypracovania nového dokumentu - Územný plán obce Nový Tekov: • vypracovanie novej koncepcie územného rozvoja obce, ktorá bude reagovať na aktuálne územno-rozvojové požiadavky vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja – v znení Zmien a doplnkov č. 1 (2015) • prehodnotenie a aktualizovanie pôvodných koncepcií rozvoja územia súvisiacich s riešením problematiky priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, • vytvorenie podmienok pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosť, rekreácie, športu, cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, zelene, • vytvorenie podmienok pre rozvoj priemyselnej výroby a prevádzok drobného podnikania, • zhodnotenie možností rozvoja poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva, • prehodnotenie a aktualizovanie pôvodných požiadaviek na ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES) a zložiek životného prostredia, • prehodnotenie a aktualizovanie pôvodných koncepcií rozvoja územia súvisiacich s riešením • riešenie problémových častí dopravného a technického vybavenia územia.
 • Dotknutá obec: Kalná nad Hronom, Malé Kozmálovce, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Nový Tekov (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Rozmarínová č. 4, 934 01 Levice
 • Obstarávateľ: Obec Nový Tekov
 • IČO Obstarávateľa: 00307319
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.10.2022
  Oznámenie
  28.10.2022
  28.10.2022
  03.11.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  03.02.2023