Územný plán obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 4

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 4“ je najmä: umiestnenie nových rozvojových plôch, zmeny funkčného využitia existujúcich plôch a rozvojových plôch v zmysle platného ÚPN. Umiestnenie zámerov líniových a bodových stavieb dopravnej a technickej vybavenosti, vymedzenie existujúcich a navrhovaných funkčných plôch (regulačných blokov) pre potreby určenia zásad a regulatívov v záväznej textovej časti.Zakreslenie skutkového stavu podľa aktuálnych podkladov. Komplexná úprava zásad a regulatívov v záväznej textovej časti, vrátane prehodnotenia regulácie územia vo všetkých existujúcich plochách a zrealizovaných zámeroch, ako aj v rozvojových plochách v zmysle platného ÚPN (bez zmeny funkcie) a vrátane zosúladenia s platnými predpismi. Odstránenie nezrovnalostí v grafickom spracovaní platného ÚPN a úpravy grafického zobrazenia.
 • Dotknutá obec: Zohor (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Obstarávateľ: Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
 • IČO Obstarávateľa: 00508381
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Zohor
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.