Preskočit na obsah

Územný plán obce Vrícko

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: ? zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie, ? prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, ? zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, ? zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, ? hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce, ? zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia, ? plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
 • Dotknutá obec: Abramová, Vrícko, Fačkov, Brieštie, Kláštor pod Znievom, Rajecká Lesná, Kľačno (okresy: Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Vrícko, Obecný úrad Vrícko 136, 038 31 Vrícko, štatutárny zástupca František Hideg, starosta obce Vrícko, tel. : 043/4933400, e-mail: podatelna@vricko.sk
 • IČO Obstarávateľa: 00317039
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.05.2021
  Oznámenie
  12.05.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  16.08.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  16.08.2021