Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom spracovania územného plánu je: - vytvoriť územno-technické predpoklady pre harmonický rozvoj obce a jej záujmového územia pri rešpektovaní danosti územia, existujúcich prírodných a kultúrnych hodnôt a zvyšovaní kvality životného prostredia, - navrhnúť optimálne funkčné, prevádzkové a priestorového usporiadania obce a určiť základné regulatívy pre funkčné a priestorové využitie územia, - vytvoriť územné podmienky pre rozvoj, - obytného územia, s cieľom stabilizovať mladšie obyvateľstvo v obci ako aj pre možné dosídľovanie obyvateľov, - podnikateľských aktivít, s cieľom zabezpečiť pracovné príležitosti pre bývajúce obyvateľstvo v obci ako aj možnosť vstupu investorov na územie obce, - rekreačných aktivít v katastrálnom území obce formou agroturistiky, pešej turistiky a cykloturistiky, - občianskej, sociálnej, dopravnej a technickej infraštruktúry obce, -zachovať a postupne zlepšovať kvalitu krajinného a sídelného prostredia.
 • Dotknutá obec: Zemianske Sady, Sereď, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šúrovce, Dvorníky (okresy: Galanta, Trnava, Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Obstarávateľ: Obec Vinohrady nad Váhom, č. 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
 • IČO Obstarávateľa: 504157
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.09.2019
  Oznámenie
  16.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  14.01.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  14.01.2020