Preskočit na obsah

Územný plán obce Veľké Chlievany

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce, určenie jeho zásad, návrh vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zásadným cieľom strategického dokumentu je plánovité vytváranie predpokladov pre súlad všetkých činností s potrebou tvorby urbanizovaného prostredia, ochrany krajiny a tvorby krajiny, zachovania prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Bebravou, Haláčovce, Dvorec, Otrhánky, Pečeňany, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Veľké Držkovce (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Obstarávateľ: Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany
 • IČO Obstarávateľa: 00311260
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.05.2022
  Oznámenie
  26.05.2022
  26.05.2022
  26.05.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  24.06.2022