Územný plán obce Veľká Lomnica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom ÚPN-O je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. V tomto zmysle sú ciele riešenia ÚPN-O Veľká Lomnica nasledovné: •riešiť zmeny a doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z aktuálnych rozvojových zámerov pripravovaných na území obce a v jej katastrálnych územiach, • získať aktuálny ÚPN-O v zmysle riešenia zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce, t.j. aktualizovať relevantné regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane verejnoprospešných stavieb.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry, Stará Lesná, Žakovce, Huncovce, Mlynica, Poprad, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
 • IČO Obstarávateľa: 00326666
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.05.2020
  Oznámenie
  22.05.2020