Preskočit na obsah

Územný plán obce Veľká Lehota

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom bude komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov pre harmonický rozvoj obce v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a pre zachovanie identity obce.
 • Dotknutá obec: Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany, Malá Lehota, Obyce, Nová Baňa, Tekovské Nemce (okresy: Žarnovica, Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Obstarávateľ: Obec Veľká Lehota
 • IČO Obstarávateľa: 00321061
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.09.2019
  Oznámenie
  24.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  13.01.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  13.01.2020

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  28.11.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák PhD.
  Text správy o hodnotení
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  28.11.2022
  Verejné prerokovanie Spoločensko-kultúrne centrum Veľká Lehota č. 52 20.12.2022 o 13:30