Preskočit na obsah

Územný plán obce Valča

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok na rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období. Ďalšími cieľmi územného plánu obce budú: • komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, • stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnu-tie a udržanie ekologickej stability, • stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine, • vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na dopravnú a technickú infraštruktúru • vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch k rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodár-skej základne obce.
 • Dotknutá obec: Slovany, Ležiachov, Rajec, Trnovo, Valča, Kunerad, Trebostovo, Benice, Kláštor pod Znievom (okresy: Martin, Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Valča, Valča 375, 038 35 Valča
 • IČO Obstarávateľa: 00317021
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  10.07.2023
  Oznámenie
  10.07.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  26.09.2023
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  26.09.2023