Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Územný plán obce (ÚPN-O) Zlatníky

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom ÚPN-O Zlatníky je získanie územnoplánovacieho dokumentu, ktorý: ? komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady ? rieši funkčné využitie územia obce a stanoví limity a regulatívy pre jej rozvoj, stanoví plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb ? navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja ? vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt ? bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce.
 • Dotknutá obec: Kálnica, Cimenná, Malé Hoste, Selec, Hôrka nad Váhom, Podhradie, Prašice, Dubodiel, Nemečky, Zlatníky (okresy: Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Obstarávateľ: Obec Zlatníky, Obecný úrad, Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky
 • IČO Obstarávateľa: 00311367
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.11.2022
  Oznámenie
  15.11.2022
  Text strategického dokumentu
  15.11.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  15.12.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.11.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Marianna Bogyová, odborne spôsobilá osoby na obstarávanie ÚPD podľa §2a zákona č.50/1976 Zb.
  Text strategického dokumentu
  15.11.2023
  15.11.2023
  15.11.2023
  15.11.2023
  15.11.2023
  15.11.2023
  15.11.2023
  Text správy o hodnotení
  15.11.2023
  Verejné prerokovanie Zlatníky - sála kultúrneho domu 29.11.2023 o 15:00