Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

územný plán obce (ÚPN-O) Súľov - Hradná

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán obce stanoví zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívania plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability krajiny, zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady a regulatívy občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia obce.
 • Dotknutá obec: Súľov - Hradná (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Obstarávateľ: Obec Súľov - Hradná, Obecný úrad Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
 • IČO Obstarávateľa: 00321656
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  21.04.2022
  21.04.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  01.07.2022