Územný plán obce (ÚPN – O ) Lietavská Lúčka, návrh

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: ? potreba získania nového základného územnoplánovacieho nástroja pre sústavné, komplexné a dlhodobé riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce Lietavská Lúčka, ? zmenené spoločenské, územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia pôvodného územného plánu sídelného útvaru Žilina, ktorého súčasťou bolo aj k.ú. obce Lietavská Lúčka, ? zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických, priestorových a územných aktivít na území obce, ? zosúladenie územného plánu obce s územným plánom veľkého územného celku žilinského kraja a s jeho zmenami a doplnkami (ÚPN VÚC v znení ZaD č.4 ÚPN – VÚC Žilinského kraja).
 • Dotknutá obec: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
 • IČO Obstarávateľa: 00648981
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.02.2018
  Oznámenie
  13.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  01.10.2018
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  01.10.2018