Územný plán obce (ÚPN – O ) Horný Hričov, návrh

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dôvodom obstarania územného plánu obce sú: ? absencia aktuálneho zodpovedajúceho základného územnoplánovacieho nástroja pre sústavné, komplexné a dlhodobé riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania celého územia obce Horný Hričov v zmysle zvoleného cieľa a v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. ? zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia pôvodného územného plánu sídelného útvaru Dolný Hričov, ktorý riešil aj k.ú. Horný Hričov a následných zmien a doplnkov vzťahujúcich sa na územia k.ú. Horný Hričov, ? zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických, priestorových a územných aktivít na území obce,
 • Dotknutá obec: Horný Hričov (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Obec Horný Hričov, OcÚ 191, 013 42 Horný Hričov
 • IČO Obstarávateľa: 00321290
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  14.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  19.11.2018
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  19.11.2018