Preskočit na obsah

Územný plán obce Udiča

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ciele riešenia Územného plánu obce Udiča vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. V riešení územného plánu obce je potrebné v súlade s § 11, ods.5 stavebného zákona, zamerať sa na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja. Hlavným cieľom ÚPN obce Udiča je vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností na území obce, predovšetkým - rešpektovaním záväznej časti ÚP VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov, - získaním právneho záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecnej samosprávy, štátnej správy), - zabezpečením ďalšieho rozvoja obce v návrhovom období (do roku 2032) v stanovenom rozsahu vytypovaním najvhodnejších rozvojových plôch a smerov, - ¬stanovením zásad funkčného využitia plôch tak, aby nedochádzalo k nežiaducim kolíziám jednotlivých funkcií, - stanovením limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, - stanovením priestorových regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine, ¬podporovať a udržiavať všetky miestne pamiatky, zvláštnosti a tradície, - vzájomnou koordináciou činností v území, zabezpečujúcou účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na rozvoj technického vybavenia, - vymedzením plôch na verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Nimnica, Hatné, Udiča, Považská Bystrica, Stupné, Jasenica (okresy: Púchov, Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Udiča
 • IČO Obstarávateľa: 00317853
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.06.2018
  Oznámenie
  22.06.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  10.08.2018
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  10.08.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.05.2023
  15.05.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení Mgr. Erika Igondová, PhD
  Text strategického dokumentu
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  15.05.2023
  Text správy o hodnotení
  15.05.2023
  Verejné prerokovanie Obecný úrad Udiča - zasadačka 29.05.2023 o 12:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  25.09.2023