Preskočit na obsah

Územný plán obce Sučany

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činnosti ovplyvňujúce životné prostredie , ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Novonavrhovaný územný plán prehodnotí pôvodne navrhnuté funkčné plochy, navrhne nové funkčné využívanie pre plochy, ktorých potreba alebo zmena vyplynula z požiadaviek obce, resp. zo zmeny legislatívy, navrhne nové funkčné plochy podľa rozvojových potrieb obce.
 • Dotknutá obec: Martin, Lipovec, Nezbudská Lúčka, Turčianske Kľačany, Sučany, Turany, Belá, Krasňany, Turčianska Štiavnička, Diaková, Sklabinský Podzámok (okresy: Martin, Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
 • IČO Obstarávateľa: 00316938
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Sučany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  18.01.2016
  Oznámenie

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  22.02.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  03.10.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVI-EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
  Text strategického dokumentu
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  Text správy o hodnotení
  03.10.2019
  Verejné prerokovanie Obecný úrad Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany 15.10.2019 o 11:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  20.02.2020