Územný plán obce Slanské Nové Mesto

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom spracovania územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Slanské Nové Mesto je stanoviť pre obec Slanské Nové Mesto (v rozsahu jej administratívnych hraníc) zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 stavebného zákona. Významným dôvodom obstarania územného plánu je potreba komplexného zhodnotenia potenciálu rozvoja obce a jeho katastrálneho územia. ÚPN-O Slanské Nové Mesto bude rešpektovať záväzné regulatívy nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj v aktuálnom znení, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce.
 • Dotknutá obec: Slanské Nové Mesto, Slančík, Egreš, Ruskov, Kalša, Slanec, Slivník, Zemplínska Teplica (okresy: Košice - okolie, Trebišov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Slanské Nové Mesto
 • IČO Obstarávateľa: 00324744
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  10.01.2019
  Oznámenie
  10.01.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  12.02.2019