Preskočit na obsah

Územný plán obce Rimavská Baňa- Zmeny a doplnky č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dôvodom obstarania a spracovania dokumentu “ÚPN obce Rimavská Baňa ZaD č.1 ” je zosúladiť navrhované zmeny funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce. Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č.1 obce Rimavská Baňa je zmena funkčného využitia územia v jednotlivých lokalitách nasledovne podľa čísla lokality: Lokalita č.01 - zmena funkčného využitia plôch existujúcej a navrhovanej občianskej vybavenosti na funkčné využitie – územie bývania v rodinných domoch. Lokalita č.02 - zmena funkčného využitia plôch existujúcej a navrhovanej verejnej zelene na funkčné využitie – dopravná a technická vybavenosť – parkovisko a pešieho prepojenia zastávky železničnej stanice s centrom obce Lokalita č.03 - zmena funkčného využitia plôch navrhovanej verejnej zelene na funkčné využitie – územie výroby a výrobných služieb. Lokalita č.04 - doplnenie pešieho chodníka vedľa existujúcej komunikácie III/2777v zastavanom území obce
 • Dotknutá obec: Rimavská Baňa (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Obec Rimavská Baňa
 • IČO Obstarávateľa: 00319015
 • Schvaľujúci orgán: Obec Rimavská Baňa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.11.2022
  Oznámenie
  14.11.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  20.12.2022
  21.12.2022
  Text strategického dokumentu
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022
  14.11.2022