Územný plán Obce Podhorany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom obstarania územnoplánovacej dokumentácie je potreba vypracovania dokumentu, ktorý bude riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovať jeho zásady, navrhovať vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, stanoví plochy na umiestnenie verejnoprospešných stavieb. ÚP má za cieľ regulačne usmerniť spôsob využitia priestoru: - zabezpečiť rozvojové plochy pre bývanie v rodinných a bytových domoch, občiansku vybavenosť, rekreáciu, šport, výrobu, služby, agroturistiku, dopravné a technické vybavenie, ochranu prírody a tvorbu krajiny, ÚSES, verejnoprospešné stavby
 • Dotknutá obec: Podhorany, Štitáre, Jelšovce, Výčapy - Opatovce, Nitra, Ľudovítová, Nitrianske Hrnčiarovce, Bádice, Žirany (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany,
 • IČO Obstarávateľa: 00308374
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.12.2018
  Oznámenie
  13.12.2018
  13.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  21.01.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  21.01.2019