Preskočit na obsah

územný plán obce Osikov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obec Osikov má územný plán obce spracovaný v roku 2001 Ing.arch. Mariánom Demčkom, ktorý bol schválený 11.1.2002 uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2002. V tomto územnom pláne stanovené zámery rozvoja obce boli prevažne naplnené, preto po obsahovej stránke už nepostačuje na usmerňovanie a koordináciu rozvoja obce v ďalšom období. Od doby jeho spracovania došlo k viacerým zmenám zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a ďalších súvisiacich zákonov, a preto neposkytuje ani dostatočnú právnu oporu pre riadenie stavebného rozvoja obce a funkčné využívanie plôch v celom jej katastri. Od doby vypracovania pôvodného územného plánu obce bol spracovaný a schválený nový Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s ktorým musí územný plán obce byť, a viaceré územnoplánovacie podklady. Predchádzajúci územný plán je z vyššie uvedených dôvodov neaktuálny. V súlade s § 11 ods. 2 stavebného zákona, budú súčasné požiadavky na rozvoj obce a obsah a rozsah územnoplánovacej dokumentácie riešené novým Územným plánom obce Osikov. Hlavným dôvodom obstarania územného plánu je potreba vypracovať základný právny nástroj územného plánovania pre obec v súlade s cieľmi a úlohami územného plánovania podľa § 1 a § 2 stavebného zákona územnoplánovacou dokumentáciou spracovanou v súlade s § 8 stavebného zákona formou územného plánu obce podľa § 11 stavebného zákona, obstaraného obcou v súlade s § 17 a § 18 ods.4 stavebného zákona.
 • Dotknutá obec: Fričkovce, Vaniškovce, Bartošovce, Osikov, Raslavice, Terňa, Geraltov (okresy: Bardejov, Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Obstarávateľ: Obec Osikov
 • IČO Obstarávateľa: 00322482
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  08.09.2020
  Text strategického dokumentu
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.12.2020

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení ATELIÉR URBEKO, s.r.o. Prešov, Ing. Stanislav Imrich, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚDP, Ing. arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA
  Text strategického dokumentu
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  Text správy o hodnotení
  20.04.2021