Preskočit na obsah

Územný plán obce Oščadnica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: 3. Hlavné ciele: - komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce - aktualizovať funkčné využitie niektorých plôch v zmysle súčasne platného ÚPN-O podľa aktuálnych požiadaviek obce - vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitný zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja - vytvoriť predpoklady pre zachovanie kultúrnych, prírodných a civilizačných hodnôt - vytvoriť podmienky pre rozvoj základných funkcií bývania vo väzbe na zastavané územie obce a rekreácie celoštátneho a medzinárodného významu v Aglomerácii rekreačných útvarov Veľká Rača - vytvoriť podmienky pre rozšírenie a doplnenie základnej občianskej vybavenosti v obci - stanoviť podmienky pre funkciu výroby na existujúcich plochách výroby a skladového hospodárstva - vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce - regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy - skvalitniť životné a obytné prostredie v obci - premietnuť do územného plánu obce zámery nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Oščadnica (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Obec Oščadnica
 • IČO Obstarávateľa: 00314170
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.03.2022
  Oznámenie
  14.03.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  03.05.2022
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  03.05.2022