Územný plán obce Novoť

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Koordinovať a získať tak optimálne urbanistické využitie celého katastrálneho územia obce. Plánovité odstraňovať negatívne javy spôsobené minulým vývojom, zabezpečiť väčšiu účasť občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými rešpektovaním aktuálneho územného plánu veľkého územného celku, rešpektovať vlastnícke vzťahy, umožniť rozvoj vitálnych funkcií sídelného útvaru, rozvoj bývania, rekreácie, výroby, služieb a podnikateľských aktivít, technickej infraštruktúry, upriamiť pozornosť na riešenie ekologických problémov obce a rešpektovať nové zmeny, technického, civilizačného a sociálno-ekonomického charakteru, ako aj zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zabezpečiť ochranu významných prírodných hodnôt.
 • Dotknutá obec: Krušetnica, Mútne, Novoť, Zákamenné (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Obstarávateľ: Obec Novoť, Obecný úrad v Novoti č. 285, 029 55 Novoť
 • IČO Obstarávateľa: 00314692
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.10.2019
  Oznámenie
  09.10.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  03.01.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  03.01.2020