Preskočit na obsah

Územný plán obce Nová Dedinka, Zmny a doplnky č. 1/2021

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 1/2021“ je: ? preklasifikovanie plochy výroby a podnikateľských aktivít na plochy bývania v bytových domoch (lokalita č. 1-1/2021) ? preklasifikovanie plochy výroby a podnikateľských aktivít na plochy vybavenosti (lokalita č. 2-1/2021) ? vytvorenie novej lokality perspektívneho rozvoja výroby a podnikateľských aktivít (lokalita č. 3-1/2021) ? preklasifikovanie plochy výroby a podnikateľských aktivít na plochy bývania v rodinných domoch (lokalita č. 4-1/2021) Časový horizont „Zmien a doplnkov č. 1/2021“ sa predpokladá do r. 2025. Po spracovaní „Zmien a doplnkov č. 1/2021“ budú tieto prerokované podľa § 22 v súvislosti s § 31 stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na posúdenie dodržania postupu obstarávania Krajskému stavebnému úradu v Bratislave a následne predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Novej Dedinke. Textová časť je spracovaná ako samostatná príloha záväznej a smernej textovej časti schváleného ? Označenie lokality: 4-1/2021 ? Výmera lokality: 0,2 ha ? Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): plochy výroby a podnikateľských aktivít ? Navrhovaná funkcia: plochy bývania v rodinných domoch
 • Dotknutá obec: Nová Dedinka (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Obstarávateľ: Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka
 • IČO Obstarávateľa: 00304981
 • Schvaľujúci orgán: stavebný úrad Nová Dedinka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.09.2022
  16.09.2022
  Oznámenie
  14.09.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  19.04.2023
  Text strategického dokumentu
  14.09.2022
  16.09.2022
  16.09.2022
  16.09.2022
  16.09.2022