Územný plán obce Nedožery - Brezany

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: II.2.3 územné plány obcí (nad 2 000 obyvateľov)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia Nedožery a katastrálneho územia Brezany. Stanovenie zásad a regulatívov jeho organizácie.
 • Dotknutá obec: Poluvsie, Nedožery - Brezany, Pravenec, Jasenovo, Malá Čausa, Budiš, Prievidza, Dubové, Lazany (okresy: Prievidza, Turčianske Teplice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Prievidza
 • Obstarávateľ: Obec Nedožery - Brezany
 • IČO Obstarávateľa: 318302
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery - Brezany
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.