Územný plán obce Nedožery - Brezany

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: II.2.3 územné plány obcí (nad 2 000 obyvateľov)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie

  • Účel akcie: Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia Nedožery a katastrálneho územia Brezany. Stanovenie zásad a regulatívov jeho organizácie.
  • Dotknutá obec: Poluvsie, Nedožery - Brezany, Pravenec, Jasenovo, Malá Čausa, Budiš, Prievidza, Dubové, Lazany (okresy: Prievidza, Turčianske Teplice)
  • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Prievidza
  • Obstarávateľ: Obec Nedožery - Brezany
  • IČO Obstarávateľa: 318302
  • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery - Brezany
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.