Preskočit na obsah

Územný plán obce Malachov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činnosti ovplyvňujúce životné prostredie ,ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom územného plánu obce je: - vytvoriť koncepciu rozvoja vo všetkých jej funkčných zložkách, pre stanovenie optimálnych podmienok pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce, - rozvoj aktivít podriadiť prírodným danostiam krajiny s cieľom zachovania jej environmentálnych hodnôt, - vymedziť nové plochy pre bývanie, občiansku vybavenosť vo vzťahu k zachovaniu environmentálnych hodnôt, - dopravný systém obce riešiť vo vzťahu na nadradenú dopravnú sieť európskeho a celoštátneho významu, stanoviť zásady rozvoja dopravného systému v riešenom území, - stanoviť zásady rozvoja technickej infraštruktúry vo vzťahu k rozvoju ťažiskových funkcií v území, - navrhnúť podmienky ochrany prvkov územného systému ekologickej stability vo vzťahu k rozvojovým zámerom obce, pokiaľ to bude potrebné - stanoviť limity a regulatívy urbanistickej koncepcie a optimálneho usporiadania priestorovej štruktúry obce a jej katastrálneho územia, - stanoviť postupnosť realizácie a prioritu výstavby verejnoprospešných stavieb.
 • Dotknutá obec: Malachov (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
 • IČO Obstarávateľa: 00620891
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  20.04.2020
  Oznámenie
  20.04.2020
  Text strategického dokumentu
  20.04.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  18.09.2020

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  17.06.2021
  Spracovateľ správy o hodnotení A-U-Planstav, s.r.o., Rimavská Sobota
  Text strategického dokumentu
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  17.06.2021
  Text správy o hodnotení
  17.06.2021
  Verejné prerokovanie Zasadačka kultúrneho domu obce Malachov 29.06.2021 o 09:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  21.03.2022