Preskočit na obsah

Územný plán obce Lom nad Rimavicou

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom ÚPN oce LOm nad Rimavicou je riešiť aktuálnu potrebu premietnuť súčasné i predpokladané rozvojové zámery obce do komplexného územnoplánovacieho dokumentu s právnou závažnosťou, ako aj nutnosť zosúladiť tieto zámery s požiadavkami rozvoja definovanými na úrovni nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán Veľkého územného celku Banskobystrický kraj. Územný plán obce bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stanoví zásady jeho organizácie a vecnej a časovej koordinácie jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja v súlade s ustanoveniami § 1 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja územia bude územný plán podriaďovať limitom vyplývajúcim z potrieb ochrany a rozvoja životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia.
 • Dotknutá obec: Lom nad Rimavicou (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Brezno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. M. R. Štefán. 40, 97701 Brezno
 • Obstarávateľ: Obec Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou č. 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
 • IČO Obstarávateľa: 00313556
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  04.03.2022
  Oznámenie
  04.03.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  28.03.2023
  Text strategického dokumentu
  04.03.2022