Preskočit na obsah

Územný plán obce Liptovské Sliačeb Zmeny a doplnky č. 3

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ? prehodnotenie plôch poľnohospodárskej pôdy v časti územia Nižné Sliače na zmenu funkčného využitia na plochy bývania v rodinných domoch, vzhľadom na nárast záujmu o bývanie v obci, pri rešpektovaní čo najoptimálnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ? doplnenie obytno-rekreačnej funkcie v časti územia Nižný Sliač ? preverenie nekonfliktnosti zámerov a možností napojenia na siete dopravnej a technickej infraštruktúry ? stanovenie limitov a regulatívov predmetných území tak, aby sa vytvorili predpoklady pre trvalo udržateľný územný rozvoj ? doplnenie výstupov z aktualizácie nadradenej ÚPN VÚC ŽK, ktorou sú ZaD č.5 z r.2018 ? zapracovanie výstupov z nového RÚSES okresu Ružomberok z r.2013 ? doplnenie verejnoprospešných stavieb
 • Dotknutá obec: Liptovské Sliače (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Obstarávateľ: Obec Liptovské Sliače
 • IČO Obstarávateľa: 00315745
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.05.2023
  Oznámenie
  25.05.2023
  Text strategického dokumentu
  25.05.2023
  25.05.2023