Preskočit na obsah

Územný plán Obce Jasenica - Zmena a doplnok č. 1/2022

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom Zmena a doplnok č. 1/2022 Územného plánu obce Jasenica v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii je doplnenie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude komplexne dopĺňať územný rozvoj obce, v súlade s rozvojovými možnosťami a limitmi územia v súlade so súčasnou platnou legislatívou a zároveň bude po schválení záväzným dokumentom pre obec v procese povoľovania a realizácie plánovaného zámeru územného rozvoja sídla.
 • Dotknutá obec: Jasenica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Jasenica 130, 018 17 Jasenica
 • IČO Obstarávateľa: 00317349
 • Schvaľujúci orgán: OÚ Považská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.06.2022
  Oznámenie
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  15.08.2022