Preskočit na obsah

Územný plán obce Dubové, Zmeny a doplnky č. 3

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky č.3 ÚPN obce Dubové zahŕňajú nasledovné ciele : -prehodnotenie plôch poľnohospodárskej pôdy v priamom dotyku so zastavaným územím na doplnenie, resp. zmenu funkčného využitia alebo časového rámca (z výhľadu do návrhu) na bývanie, pri rešpektovaní čo najoptimálnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia -doplnenie novej funkcie rekreácie, záhradkovej osady a ovocného sadu - preverenie nekonfliktnosti zámerov a možností napojenia na siete dopravnej a technickej infraštruktúry - stanovenie limitov a regulatívov predmetných území tak, aby sa vytvorili predpoklady pre trvalo - udržateľný územný rozvoj - doplnenie výstupov z aktualizácie nadradenej ÚPN VÚC ŽK, ktorou sú ZaD č.5 z r.2018 - zapracovanie výstupov z nového RÚSES okresu Turčianske Teplice z r.2013 - doplnenie verejnoprospešných stavieb.
 • Dotknutá obec: Dubové (okres: Turčianske Teplice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Turčianske Teplice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ul. SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
 • Obstarávateľ: Obec Dubové
 • IČO Obstarávateľa: 00316636
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.11.2023
  Oznámenie
  21.11.2023
  Text strategického dokumentu
  21.11.2023
  21.11.2023
  21.11.2023
  21.11.2023