Preskočit na obsah

Územný plán obce Dražkovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období. Ďalšími cieľmi územného plánu obce budú: •komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, •stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, •stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine, •vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru •vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch k rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne obce.
 • Dotknutá obec: Martin, Horný Kalník, Dolný Kalník, Žabokreky, Dražkovce, Záborie, Diaková (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Dražkovce, Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce
 • IČO Obstarávateľa: 00316628
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.10.2020
  Text strategického dokumentu
  01.10.2020
  01.10.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  05.02.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  05.02.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  21.11.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing.arch.Eva Zaťková, Oravská Poruba 191, 027 54 Veličná
  Text strategického dokumentu
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  21.11.2022
  Text správy o hodnotení
  21.11.2022
  Verejné prerokovanie Kultúrny dom v Dražkovciach 13.12.2022 o 09:30