Preskočit na obsah

Územný plán obce Dolná Krupá – Návrh na Zmeny a doplnky UPN-O - zmena 8/2022

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ciele riešenia zmeny 8/2022 územného plánu Predmetom zmeny 8/2022 územného plánu obce Dolná Krupá, schvaľovanej v zmysle platnej legislatívy Obecným zastupiteľstvom, sú tieto zmeny plôch navrhovaných lokalít, vrátane súvisiacich funkčno-priestorových zmien a územno-technických investícií: Zmena 8a/2022 lokalita Potôčky – touto zmenou sa rozširujú plochy pre obytnú výstavbu nízkopodlažných rodinných domov (42 RD) s objektom občianskej vybavenosti v lokalite Potôčky. Dopĺňa sa už jestvujúca štruktúra zástavby s dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry. Zmena 8b/2022 lokalita Jána Dopjeru II – touto zmenou sa rozširujú plochy pre obytnú výstavbu nízkopodlažných rodinných domov (31 RD) s objektom občianskej vybavenosti v lokalite ulice Jána Dopjeru. Rozširuje sa do voľnej plochy štruktúra obytnej zástavby s dobudovaním dopravnej a technickej infraštruktúry. Zmena 8c/2022 cyklotrasa – predmetom zmeny je rozšírenie súboru cyklotrás po celom katastrálnom území obce Dolná Krupá. Celková dĺžka rozšírenia cyklotrás v katastrálnom území obce je cca. 5,95 km. Zmena 8d/2022 vodovod – predmetom zmeny je napojenie lokality Potôčky vodovodom DN 100 z diaľkového vodovodu VDJ Dechtice DN 600 v dĺžke 765,5 m Zmena 8e/2022 kanalizácia – predmetom zmeny je situovanie kanalizačného výtlaku Trstín-Trnava v katastri obce Dolná Krupá. (DN 150 – 2 450,0 m, DN 200 – 3 389,6 m a DN 250 – 1 092,8 m)
 • Dotknutá obec: Dolná Krupá (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Obec Dolná Krupá - Obecný úrad, Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
 • IČO Obstarávateľa: 00312398
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.03.2023
  Oznámenie
  29.03.2023
  Text strategického dokumentu
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023
  29.03.2023