Preskočit na obsah

Územný plán obce Diaková

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Získanie územnoplánovacieho dokumentu, ktorý komplexne rieši územný rozvoj celého územia obce (hlavne funkciu bývania s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou), ktorý bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce a ktorý rieši návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce a stanovuje zásady a regulatívy pre jeho rozvoj, plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb... Dôvodom obstarania Územného plánu obce sú : ? absencia nového samostatného zodpovedajúceho základného územnoplánovacieho nástroja pre sústavné, komplexné a dlhodobé riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania celého územia obce Diaková v zmysle zvoleného cieľa a v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, ? zmenené spoločenské, územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia pôvodného územného plánu obce Dražkovce – Diaková, ? zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických, priestorových a územných aktivít na území obce ? potvrdenie súladu územného plánu obce Diaková s územným plánom Veľkého územného celku Žilinského kraja a s jeho zmenami a doplnkami (ZaD č. 1 – č. 5 ÚPN – VÚC Žilinského kraja).
 • Dotknutá obec: Dolný Kalník, Sučany, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Záborie, Dražkovce, Diaková (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Diaková, Obecný úrad Diaková, Diaková 18,038 02 Dražkovce pri Martine
 • IČO Obstarávateľa: 00648370
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.02.2023
  Oznámenie
  08.02.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  29.03.2023
  29.03.2023