Preskočit na obsah

Územný plán obce Chorvátsky Grob

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obec Chorvátsky Grob má platný územný plán obce (2001), ktorý bol 14 krát aktualizovaná zmenami a doplnkami územného plánu obce a platný územný plán zóny Triblavina (2009). Obstaranie nového UPN O Chorvátsky Grob sleduje vytvorenie kvalitnej územnoplánovacej dokumentácie ako nástroja pre usmerňovanie a reguláciu rozvoja obce so zohľadnením krajinnoekologickcýh daností územia a požiadaviek ochrany prírody a životného prostredia, v ktorom budú stanovené podrobné zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania verejných plôch, pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia územia a budú aplikované v procese územného rozhodovania a usmerňovania výstavby v obci.
 • Dotknutá obec: Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, Veľký Biel, Svätý Jur, Bernolákovo (okresy: Senec, Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Obstarávateľ: Obec Chorvátsky Grob
 • IČO Obstarávateľa: 00820865
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.11.2022
  Oznámenie
  24.11.2022