Územný plán obce Čáry

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Čáry je v zmysle ustanovení § 1 zák. č. 50/1976 Zb. komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu k. ú. obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Kuklov, Šaštín - Stráže, Gbely, Kúty, Čáry, Smolinské, Brodské (okresy: Senica, Skalica)
 • Príslušný orgán: OkÚ Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Obstarávateľ: Obec Čáry
 • IČO Obstarávateľa: 309486
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Čáry
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.12.2017
  Oznámenie
  20.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  14.02.2018
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  14.02.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.10.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD
  Text správy o hodnotení
  15.08.2018
  15.08.2018

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  29.01.2019