Preskočit na obsah

Územný plán obce Čakany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vytvoriť dokument, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre komplexné rozhodovanie o smerovaní rozvoja na území obce, - rešpektovať stratégiu rozvoja obce definovanú v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, - rešpektovať a premietnuť zámery ÚPN regiónu TTSK využiť najmä polohové danosti obce (blízkosť hl. mesta SR Bratislavy a miest Šamorín a Senec) a dosiahnuť čo najoptimálnejšie funkčné a priestorové usporiadanie územia obce - vytvoriť predpoklady pre rozvoj bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, verejného dopravného a technického vybavenia obce, dbať na únosnosť územia s ohľadom na ochranu prírody a životného prostredia, - navrhnúť podmienky ochrany prvkov územného systému ekologickej stability vo vzťahu k rozvojovým zámerom obce, pokiaľ to bude potrebné, - stanoviť limity a regulatívy urbanistickej koncepcie a optimálneho usporiadania priestorovej štruktúry obce a jej katastrálneho územia, - stanoviť postupnosť realizácie a prioritu výstavby verejnoprospešných stavieb
 • Dotknutá obec: Čakany (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Čakany
 • IČO Obstarávateľa: 501514
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.08.2021
  Oznámenie
  03.08.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  29.10.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  14.12.2021

  Správa o hodnotení

  Text strategického dokumentu
  15.08.2022
  Text správy o hodnotení
  26.08.2022
  Verejné prerokovanie kultúrny dom v Čakanoch 12.09.2022 o 14:00