Územný plán obce Cabaj - Čápor Zmeny a doplnky č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Cabaj Čápor majú za cieľ riešiť funkčnú zmenu v pôvodnom ÚPC E, F1 a v tejto súvislosti prehodnotiť regulačné zásady a opatrenia v príslušnej časti ÚPN a návrh záväznej časti ÚPN a súčasne zapracovať do návrhu zmien a doplnkov doteraz predložené požiadavky na úpravu funkčného využitia plôch v území. Spresniť trasu cesty II. triedy a spresniť skutočný priebeh 22kV elektrického vzdušného vedenia v danej polohe lokalita Pereš. Hlavným cieľom riešenia je podrobnejšie zadefinovať a usmerniť spôsob využitia riešeného územia tak, aby došlo k zosúladeniu záujmov obce , vlastníkov plôch, parcelácie riešeného územia a záujmov zachovania proporčného rozvoja všetkých zložiek životného prostredia a primeranej miery urbanizácie priestoru. Nároky na ďalšie inžinierske siete nad rámec pôvodného ÚPN nie sú. Z hľadiska zachovania urbanistickej koncepcie vrátane regulatívov ,ktoré sú vyjadrené v ÚPN obce Cabaj Čápor nedochádza pri riešení Zmien a doplnkov č.2 k zmene .Prijatá koncepcia rozvoja obce zostáva naďalej v platnosti.
 • Dotknutá obec: Jarok, Nitra, Svätoplukovo, Trnovec nad Váhom, Močenok, Cabaj - Čápor (okresy: Nitra, Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad Cabaj Čápor, č. 543, 951 17 Cabaj Čápor, IČO: 00 307 785
 • IČO Obstarávateľa: 00307785
 • Schvaľujúci orgán: obec Cabaj-Čápor
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.