Preskočit na obsah

Územný plán obce Borinka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územnoplánovacia dokumentácia má za účel reflektovať doterajší vývoj obce Borinka, zmapovať požiadavky na nové riešenia a to premietnuť do návrhu funkčno – prevádzkového a hmotovo - priestorového riešenia obce. Hlavnou filozofiou je ochrana charakteristického obrazu obce v súlade s jej prírodným zázemím, so stabilizáciou a uvážlivým rozvojom funkcie bývania a príslušnej občianskej vybavenosti. Lokalizácia významnejších podnikateľských alebo výrobných prevádzok sa neuvažuje. Konkrétne úlohy a ciele riešenia sú definované v Zadaní pre vypracovanie ÚPN na základe výstupov z Prieskumov a rozborov a Prípravných prác.
 • Dotknutá obec: Borinka (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Obstarávateľ: Obec Borinka, Obecný úrad Borinka, Dlhá 110, 900 32 Borinka
 • IČO Obstarávateľa: 304689
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.01.2022
  Oznámenie
  03.01.2022
  Text strategického dokumentu
  03.01.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  23.09.2022

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ing.arch. Eva Balašová, Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava