Územný plán obce Blatnica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období. Ďalšími cieľmi územného plánu budú: - komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, - stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia a biodiverzity riešeného územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre jeho trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného a kultúrneho dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie ekologickej stability, - rešpektovanie územia a štatútu Národného parku Veľká Fatra a podmienok využívania jeho územia a jeho tiež podmienok využívania jeho ochranného pásma, - stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine, - vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru, - vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch napomáhajúcim rozvoju všetkých potrebných funkcií obce, vrátane jej hospodárskej základne.
 • Dotknutá obec: Mošovce, Blatnica, Turecká, Folkušová, Karlová, Ďanová, Laskár, Dolný Harmanec, Socovce, Liptovské Revúce, Necpaly (okresy: Turčianske Teplice, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Blatnica
 • IČO Obstarávateľa: 00316571
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.08.2020
  Oznámenie
  13.08.2020
  13.08.2020
  Text strategického dokumentu
  13.08.2020
  13.08.2020
  13.08.2020
  13.08.2020
  13.08.2020
  13.08.2020
  13.08.2020