Preskočit na obsah

Územný plán mesta Zlaté Moravce

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom územného plánu je prehodnotiť regulačné zásady a opatrenia, vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
 • Dotknutá obec: Hosťovce, Žitavany, Sľažany, Zlaté Moravce, Martin nad Žitavou, Machulince, Topoľčianky, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Obstarávateľ: Mesto Zlaté Moravce
 • IČO Obstarávateľa: 00500968
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.02.2016
  Oznámenie
  16.02.2016
  16.02.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  30.03.2016
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  30.03.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  14.06.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. Mária Krumpolcová, AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava
  Text správy o hodnotení
  14.06.2019
  Verejné prerokovanie Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, zasadačka I. poschodie 15.07.2019 o 09:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  14.09.2020